[1]
P. Ramaswamy, “Blockchain 102 - Anatomy of Coding”, BHTY, Nov. 2018.